Rozwój duchowy

Twoja droga do harmonii i szczęścia

Dekalog

Dekalog

Dekalog (gr. δεκάλογος - dekalogos, dziesięć słów) to zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan. Według wierzeń judeo-chrześcijańskich, zasady te zostały spisane przez Boga na dwóch kamiennych tablicach, a przekazano je Mojżeszowi na górze Synaj, podczas wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej.

Mimo że dekalog został przekazany narodowi żydowskiemu, obowiązuje każdego człowieka wierzącego w jednego Boga i pragnącego być zbawionym. Jego zadaniem jest wskazanie granicy pomiędzy dobrymi uczynkami a grzechem oraz nauczanie miłości do Boga i drugiego człowieka.

W Biblii są dwa miejsca, gdzie wymienione zostały wszystkie przykazania:

[1] Księga Wyjścia 20,1-17 (w Biblii Tysiąclecia), 2 Księga Mojżeszowa 20,1-17 (w Biblii Warszawskiej)

[2] Księga Powtórzonego Prawa 5,6-21 (w BT), 5 Księga Mojżeszowa 5,6-21 (w BW)

Poza tym znajdziemy kilka miejsc, w których są cytowane niektóre przykazania, np. Mt 19,17-19, Mk 10,19, Łk 18,20, Rz 13,9, Jk 2,10-12.

Dekalog: tekst

Wyznawcy judaizmu, prawosławia i większości kościołów protestanckich oraz wschodnich twierdzą, że przyjmują oryginalny tekst Dekalogu z Księgi Wyjścia (Drugiej Księgi Mojżeszowej). Z kolei Kościół Katolicki twierdzi, że treść dekalogu z Księgi Wyjścia nie ma jednoznacznego charakteru, skoro w Księdze Powtórzonego Prawa został on nieco inaczej zapisany. Mimo to w Katechizmie Kościoła Katolickiego cytowana i omówiona jest wersja biblijna, a nie skrócona. Jedno pytanie pozostaje otwarte: czy zmienianie oryginalnego brzmienia przykazań jest słuszne, czy też powinno być traktowane jako sprzeniewierzenie się Słowu Bożemu?

Dziesięć przykazań Bożych wg Biblii Tysiąclecia

Księga Wyjścia 20,1-17

I. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.

II. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

IV. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.

V. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

VIII. Nie będziesz kradł.

IX. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.

X. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.

Przykazania katechizmowe w Kościele Rzymsko-Katolickim

W Kościele Katolickim najczęściej stosowaną wersją dziesięciu przykazań jest tzw. wersja katechetyczna dekalogu, opublikowana m.in. w katechizmie kardynała Gasparriego oraz w katechizmie dla dzieci.

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Cytaty z Biblii o przykazaniach

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (J 15,10)

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)

Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. (1 J 3,24)

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (...) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. (J 14,15.21)

Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na zawsze; nadane ze słusznością i mocą. (Ps 111,7-8)

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielkim w Królestwie Niebieskim. (Mt 5,17-19).

Powiązane artykuły

Dekalog - 10 sekretów szczęśliwego życia


Powrót do litery: D »


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Hasła zaczynające się na:

Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

O stronie

"Przewodnik duchowy" jest serwisem, którego treść koncentruje się wokół tematyki rozwoju duchowego i osobistego oraz życia w harmonii z wszechświatem. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej religii czy filozofii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Dlatego też chcemy przybliżyć Ci nauki i mądrości duchowe, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy nie jest Bóg, guru czy kościół, lecz człowiek i jego droga.

Szukaj na stronie

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: dekalog, dekalog mojżesza, przykazania boże, 10 przykazań bożych, dekalog definicja, dekalog 10 przykazań bożych, dekalog modlitwa, 10 przykazań bożych biblia, 10 przykazań bożych omówienie, dekalog tekst.